Инструкции за ползване и общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА “Лифт Сопот”
 • ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Не се разрешава използването на въжените линии от лица във видимо нетрезво състояние и/или под въздействието на други упойващи средства.

 2. Забранява се използването на лифта от лица под 1.25м без придружител.

 3. Забранява се използването на една седалка от две лица, както и нейното залюляване, скачане върху седалката, изправяне  и други действия несъответстващи на нормалната експлоатация.

 4. Забранява се тютюнопушенето по време на пътуване.

 5. В случайте, когато пътник пътува сам –  трябва сяда от страната по близка до стълбоветя /лявата страна по посока на движението/

 6. Забранява се превозването на товари на седалките, това става само с предназначените платформи с предварителна заявка.

 7. Не се разрешава пътниците да носят раници на гърба. Раниците се държат пред гърдите, всички висящи ремъци трябда да са притегнати.

 8. Забранява се изхвърлането на отпадъци по трасето на лифта.

 9. Пътниците /в случай, че са малолетни или непълнолетни – техните родители или придружители / носят лична отговорност и на свой риск ползват пътническите въжени линии.

 10. Персоналът не носи отговорност за изгубени вещи.

 11. Персоналът не носи отговорност за действията на пътниците по време на движение.

 12. Забранено е презоването на лесно запалими и/или избухливи материали.

 • ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТНИЦИ

 

 1. Всеки пътник е длъжен с поведението си и при ползването на съораженията да не застрашава и/или да затруднява  себе си и останалите пътници.

 2. Всеки пътник е длъжен да следва инструкциите на персонала както и да се качва и слиза на обозначените за това места.

 3. Не се разрешава хващането на каквито и да е предмети по пътя по време на движение.

 4. При спиране на лифта пътниците са длъжни да останат по местата си и да изчакат инструкциите на персонала.

 5. Пътника е длъжен да пътува със затворена предпазна рамката на седалката.

 6. Преди да стигне станцията пътника трябва да отвори рамката и да се приготви за слизане.

 7. Пътниците с деца са длъжни първо да подсигурят тяхното слизане, а след това и те по най-бързя възможен начин да слязат

 8. Пътници с увреждания, родители с малки деца както и бременни трябва да уведомят своевременно още преди качването си служителите на Пътническата Въжена линия и непосредствено преди станцията да сигнализират с вдигната ръка нагоре.

 

ПОМНЕТЕ, ЧЕ ГРИЖАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТТА Е ВАША ОТГОВОРНОСТ!

Винаги следете за указващи табели на лифта какво да се направи в определната точка. Повишеното внимание гарантира вашата безопастност.

 

 

 • УСЛОВИЯ  ЗА ИЗДАВАНЕ ПРОДАЖБА ВАЛИДНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИФТ БИЛЕТИ И КАРТИ

 

 1. Всички видове билети и карти за ползване на лифта се издават и продават само и единствено на касите на дружеството.

 2. Билети и полудневни, еднодневни и двудневни лифт-карти за възрастни и за деца, издавани при общите условия, се издават и продават на установените места, собственост на „Център Регион Груп” ЕООД.

 3. Цените  на различните видове билети и лифт карти са в български лева и са обявени  от „ Център Регион Груп“ ЕООД в Ценоразпис. Ценоразписът  е поставен на видно място във всяка каса  на дружеството.

 

 1. Билети и карти

  1. първа – втора станция / в една посока/

  2. трета – четвърта станция / в една посока/

  3. В работни дни лифта се пуска при минимум 6 закупени еднопосочни билета или 3 закупени двупосочни.

  4. Закупените билети и карти не подлежат на връщане.

  5. Закупените билети са валидни в денят на закупуването си и не подлежат на връщане.

  6. В цената на всеки закупен билет/лифт карта е включена застраховка при превоз на пътници при транспортирането им в пътнически въжени линии и трябва да бъдат пазени и съхранявани до напускане на обекта.

  7. Лифта може да бъде пуснат в неработни дни единствено по предварителна групова заявка с предплащане – минимална група 10 души.

 2. Билети – за преминаване през лифтовите съоръжения. Всяко преминаване през турникет, независимо от посоката – качване или слизане се зачита за едно преминаване. Билетите важат само в рамките на деня, в който са издадени и за преминаване само веднъж през горните и/или долни станции на турникетите на работещия лифт.

 3. Превозването на кучета до 20 кг.– се извършва с заплащане на двойна цена на билета, тъй като става с ползването на седалка. Важно : Кучета над 20 кг. се превозват само на товарна платформа с предварителна заявка и съгласуване.

 4. Пътници с обемист багаж над 10 кг са длъжни да закупят билет  за него, тъй като в този случай багажа пътува отделно.

 5. Забранено е продаването, препродаването и преотстъпването на карти и билети на трети лица.

 6. Всяко лице, закупило билет или лифт карта е длъжно да пази и да покаже  билета/картата за проверка на нейната редовност от оторизираните за това лица.

 

 

 • ДРУГИ СПОРТНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

 1. Делта планери се превозват само на предвидените за това платформи с предваритено направена заявка.

 2. Парапланерите не се третират като извънгабаритен товар.

 3. Велосипеди се превозват само на седалки окомплектовани с кука.

 

 •   КОМПЕНСАЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

 1. „Център Регион Груп” ЕООД не носи отговорност,не възстановява стойността на закупените карти и билети както и не дължи парични обезщетения в случай, че закупените карти и лифт билети не могат да бъдат ползвани поради следните, но не само причини:

  1. прекъсване на електрозахранването

  2. неблагоприятни климатични условия

  3. нарушаване на целостта / повреда на карта,в резултат от неправилно съхраняване /

  4. загубване на карта и/или билет

  5. допълнителни разпоредби

  6. Частично затваряне на лифта – за профилактика, по съображения за безопасност или за провеждане на  спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия.