top of page

Инструкции за ползване и общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПРАВИЛА

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА “Лифт Сопот”

ОБЩИ ПРАВИЛА

 • Не се разрешава използването на въжените линии от лица във видимо нетрезво състояние и/или под въздействието на други упойващи средства.

 • Забранява се използването на лифта от лица под 1.25м без придружител.

 • Забранява се използването на една седалка от две лица, както и нейното залюляване, скачане върху седалката, изправяне  и други действия несъответстващи на нормалната експлоатация.

 • Забранява се тютюнопушенето по време на пътуване.

 • В случайте, когато пътник пътува сам –  трябва да седне от страната по близка до стълбовете /лявата страна по посока на движението/

 • Забранява се превозването на товари на седалките, това става само с предназначените платформи с       предварителна заявка.

 • Не се разрешава пътниците да носят раници на гърба. Раниците се държат пред гърдите, всички висящи ремъци трябва да са прибрани.

 • Забранява се изхвърлането на отпадъци по трасето на лифта.

 • Пътниците /в случай, че са малолетни или непълнолетни – техните родители или придружители / носят лична отговорност и на свой риск ползват пътническите въжени линии.

 • Персоналът не носи отговорност за изгубени вещи.

 • Персоналът не носи отговорност за действията на пътниците по време на движение.

 • Забранено е презоването на лесно запалими и/или избухливи материали.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТНИЦИ

 

 • Всеки пътник е длъжен с поведението си и при ползването на съораженията да не застрашава и/или да затруднява  себе си и останалите пътници.

 • Всеки пътник е длъжен да следва инструкциите на персонала както и да се качва и слиза на обозначените за това места.

 • Не се разрешава хващането на каквито и да е предмети по пътя по време на движение.

 • При спиране на лифта пътниците са длъжни да останат по местата си и да изчакат инструкциите на персонала.

 • Пътника е длъжен да пътува със затворена предпазна рамката на седалката.

 • Преди да стигне станцията пътника трябва да отвори рамката и да се приготви за слизане.

 • Пътниците с деца са длъжни първо да подсигурят тяхното слизане, а след това и те по най-бързя възможен начин да слязат

 • Пътници с увреждания, родители с малки деца както и бременни трябва да уведомят своевременно още преди качването си служителите на Пътническата Въжена линия и непосредствено преди станцията да сигнализират с вдигната ръка нагоре.

ПОМНЕТЕ, ЧЕ ГРИЖАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТТА Е ВАША ОТГОВОРНОСТ!

  Винаги следете за указващи табели на лифта какво да се направи в определната точка.

  Повишеното внимание гарантира вашата безопастност.

 

 

УСЛОВИЯ  ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА, ВАЛИДНОСТ И                                                  ПОЛЗВАНЕ НА ЛИФТ БИЛЕТИ  И КАРТИ

 

 • Всички видове билети и карти за ползване на лифта се издават и продават само и единствено на касите на дружеството.

 • Билети и полудневни, еднодневни и двудневни лифт-карти за възрастни и за деца, издавани при общите условия, се издават и продават на установените места, собственост на „Център Регион Груп” ЕООД.

 • Цените  на различните видове билети и лифт карти са в български лева и са обявени  от „ Център Регион Груп“ ЕООД в Ценоразпис.

 • Ценоразписът  е поставен на видно място във всяка каса  на дружеството.

 

Билети и карти

 • първа – втора станция / в една посока/

 • трета – четвърта станция / в една посока/

 • В работни дни лифта се пуска при минимум 6 закупени еднопосочни билета или 3 закупени двупосочни.

 • Закупените билети и карти не подлежат на връщане.

 • Закупените билети са валидни в денят на закупуването си и не подлежат на връщане.

 • В цената на всеки закупен билет/лифт карта е включена застраховка при превоз на пътници при транспортирането им в пътнически въжени линии и трябва да бъдат пазени и съхранявани до напускане на обекта.

 • Лифта може да бъде пуснат в неработни дни единствено по предварителна групова заявка с предплащане – минимална група 10 души.

 • Билети – за преминаване през лифтовите съоръжения. Всяко преминаване през турникет, независимо от посоката – качване или слизане се зачита за едно преминаване. Билетите важат само в рамките на деня, в който са издадени и за преминаване само веднъж през горните и/или долни станции на турникетите на работещия лифт.

 • Превозването на кучета до 20 кг.– се извършва с заплащане на двойна цена на билета, тъй като става с ползването на седалка. Важно : Кучета над 20 кг. се превозват само на товарна платформа с предварителна заявка и съгласуване.

 • Пътници с обемист багаж над 10 кг са длъжни да закупят билет  за него, тъй като в този случай багажа пътува отделно.

 • Забранено е продаването, препродаването и преотстъпването на карти и билети на трети лица.

 • Всяко лице, закупило билет или лифт карта е длъжно да пази и да покаже  билета/картата за проверка на нейната редовност от оторизираните за това лица.

 

 

ДРУГИ СПОРТНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

 • Делта планери се превозват само на предвидените за това платформи с предваритено направена заявка.

 • Парапланерите не се третират като извънгабаритен товар.

 • Велосипеди се превозват само на седалки окомплектовани с кука.

 

  КОМПЕНСАЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

„Център Регион Груп” ЕООД не носи отговорност,не възстановява стойността на закупените карти и билети както и не дължи парични обезщетения в случай, че закупените карти и лифт билети не могат да бъдат ползвани поради следните, но не само причини:

 • прекъсване на електрозахранването

 • неблагоприятни климатични условия

 • нарушаване на целостта / повреда на карта,в резултат от неправилно съхраняване /

 • загубване на карта и/или билет

 • допълнителни разпоредби

 • Частично затваряне на лифта – за профилактика, по съображения за безопасност или за провеждане на  спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия.

bottom of page